Spring naar hoofd-inhoud

Zorg op school

Zorg op school

Op de Antoniusschool volgen we de kinderen in hun ontwikkeling op schoolniveau, groepsniveau en individueel niveau. Elk kind is uniek en we willen dus ook onderwijs op maat bieden. Vanaf groep 1 worden alle kinderen nauwkeurig gevolgd in hun ontwikkeling met ons leerlingvolgsysteem. Indien er door school, dan wel door de ouders, een probleem ervaren wordt m.b.t. de ontwikkeling van een kind, bespreekt de leerkracht dit met de intern begeleider tijdens de leerlingbespreking en/of bouwvergadering. In overleg met leerkracht, intern begeleider, ouders en het kind wordt een actieplan opgesteld. In eerste instantie wordt dit actieplan door de leerkracht en het kind uitgevoerd in de eigen groep.

Wanneer blijkt dat er advies of ondersteuning nodig is van buiten de school moeten ouders schriftelijk toestemming verlenen om hun kind te bespreken tijdens het Preventieoverleg. Hierin hebben zitting de jeugdarts, de jeugdverpleegkundige, de sociaal werker van Aan-z, de begeleider Passend Onderwijs, de directeur en de intern begeleider. Soms is nader onderzoek nodig. Aan dit onderzoek zijn geen kosten verbonden voor ouders en dit onderzoek vindt op school plaats. Bij dit onderzoek wordt gekeken naar de sterke en zwakke kanten van een kind zodat we als school beter kunnen afstemmen op de onderwijsbehoeften, wat heeft dit kind nodig om tot ontwikkeling te komen. Wanneer ouders buiten de school om onderzoeken willen laten doen, dan is dit voor eigen rekening.

Onze school heeft een orthotheek waarin een verzameling van hulpmiddelen staat om kinderen met speciale behoeften te kunnen helpen. Ook wordt er door de directie en het bestuur formatieruimte vrijgemaakt om de hulp aan alle leerlingen goed te kunnen realiseren. De IB-er (intern begeleider) houdt zich op school bezig met het coördineren van diverse zaken rond de extra zorg voor leerlingen op school. De IB-er, bij ons is dat Wendy Borgt-Pilaet, neemt ook deel aan de vergaderingen van het cluster van intern begeleiders. Hierin worden de nieuwste ontwikkelingen op kennisgebied en onderwijsvernieuwingen besproken.

We werken samen met ‘Passend Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen’. Indien kinderen niet op de reguliere basisschool opgevangen kunnen worden, vindt er nader onderzoek plaats. Een commissie zal per situatie beoordelen of dit kind wel of niet toegelaten mag worden tot de speciale school voor basisonderwijs. Met passend onderwijs willen we elk kind een zo goed mogelijk onderwijsprogramma aanbieden, aangepast aan de eigen capaciteiten. Dit houdt in dat we een ondersteunings-structuur inrichten waarbij alle leerlingen de zorg krijgen die ze nodig hebben om een ononderbroken ontwikkeling te kunnen doorlopen.