Spring naar hoofd-inhoud

De Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR):

 

De wet “medezeggenschap in het onderwijs” schrijft voor elke school een medezeggenschapsraad. De Medezeggenschapsraad (MR) De wet “medezeggenschap in het onderwijs” schrijft voor elke school een medezeggenschapsraad voor.

De medezeggenschapsraad (kortweg MR) bestaat uit een personeelsgeleding (PMR) en oudergeleding (OMR). De taak van de MR is het behartigen van de belangen van de leerlingen, de leerkrachten en de school. Oftewel de MR praat over allerlei onderwerpen die met de school en het onderwijs te maken hebben. Directie en het bovenschools management moeten naar de argumenten luisteren. Samen verbeteren ze de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden

De bevoegdheden van de medezeggenschapsraad liggen vast in het medezeggenschapreglement. In dit reglement is bepaald in welke zaken de MR (of PMR of OMR) beslissingsbevoegdheid heeft en in welke adviesbevoegdheid.

De medezeggenschapsraad op onze school bestaat uit vier personen: twee leerkrachten vertegenwoordigen het schoolteam en twee ouders vertegenwoordigen leerlingen en ouders. De samenstelling van de MR per 1 augustus 2023 is:

Namens de leerkrachten:

  • Froukje Dekker, voorzitter
  • Nicole de Bruijne, lid

Namens de ouders:

  • Dhr. Chris De Caesemaker. lid
  • Dhr. Ben Bieleveld, lid

Indien u vragen heeft of meer informatie wilt hebben over de medezeggenschapsraad, dan kunt u terecht bij een van de leden.

Wilt u een MR-vergadering bijwonen, dan dient u zich vooraf aan te melden bij de voorzitter.

Jaarplan:

Hieronder ziet u het jaarplan van de MR. Per kalenderjaar bekijkt de MR wat we in ieder geval besproken dient te worden in de MR-vergaderingen. Deze punten worden samengevoegd in het jaarplan. Gedurende het jaar komen er altijd nog vele agendapunten bij.

jaarplan

Informatie:

Mocht u geïnteresseerd zijn in de agenda's en de vastgestelde notulen van de MR-vergaderingen, dan kunt u deze inzien bij één van de MR-leden.

Indien u vragen heeft of meer informatie wilt hebben over de medezeggenschapsraad, dan kunt u terecht bij de voorzitter van de MR, juf Froukje.