Spring naar hoofd-inhoud

Klachtenregeling

Scholen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs op schoolniveau. Die verantwoordelijkheid is niet nieuw. De afgelopen jaren heeft die verantwoordelijkheid echter wel steeds meer nadruk gekregen. Dat heeft te maken met de nieuwe bestuurlijke verhoudingen in het onderwijs. Zij brengen met zich mee dat scholen meer bevoegdheden krijgen om eigen beleid te voeren. Het schoolbestuur is verplicht o.a. een klachtenregeling te maken. Een klachtenregeling voorziet erin dat klachten - van ouders en personeel en ook van leerlingen en iedereen die deel uitmaakt van een school – door een klachtencommissie worden behandeld.
Die klachten kunnen betrekking hebben op gedragingen en beslissingen van het bevoegd gezag en het personeel of het nalaten daarvan en ook op gedragingen van anderen die op enige wijze deel uitmaken van de school. Uitgangspunt is dat de meeste klachten in onderling overleg tot een goed einde gebracht zullen worden. Dat overleg zal dan plaatsvinden tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding. Mocht de afhandeling van een klacht niet tot tevredenheid plaatsvinden of leent de klacht zich niet voor afhandeling in onderling overleg, dan kan een beroep gedaan worden op de klachtenregeling.
Kortom: Probeer er eerst samen uit te komen, vraag eventueel naar de directeur. Als het dan niet lukt, dan kunt u schriftelijk uw klacht indienen bij het College van Bestuur van Onderwijsgroep Elevantio, Postbus 4, 4570 AA Axel. Vanaf dat moment wordt er ook een dossier gevormd. Als u niet tevreden bent over deze afhandeling, dan kunt u de vertrouwenspersoon inschakelen (vertrouwenspersoon@ogperspecto.nl) of via het secretariaat van de onderwijsgroep Perspecto , tel.0114-347880.
De onderwijsgroep Elevantio is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie. Een klacht moet binnen 6 weken na de afhandeling door het bevoegd gezag worden ingediend. De adresgegevens van de klachtencommissie Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD Utrecht, tel. 030-2809591.
Als de vertrouwenspersoon of het bevoegd gezag een klacht niet naar tevredenheid van de klager heeft kunnen afhandelen kan de klager zijn klacht bij de klachtencommissie indienen. De klachtencommissie kan daarom worden gezien als het sluitstuk in de procedure om een klacht in te dienen.
Op de website van de onderwijsgroep (www.elevantio.nl) vindt u uitgebreid het beleid omtrent de klachtenregeling op onze scholen.

De inspectie, de vertrouwensinspecteur

De inspectie heeft een aantal taken, waarvan de belangrijkste is: het toezien op de naleving van de wettelijke voorschriften.
U vindt meer informatie over werkwijze en doel van de inspectie op de website. Indien u contact op wenst te nemen met de inspectie dan kan dat via de email of telefoon:
www.onderwijsinspectie.nl
info@owinsp.nl
Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs, 0900-1113111 (lokaal tarief).